Regulamin KSW

Kapituła Stopni Wędrowniczych Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „347”, zwana dalej Kapitułą, pracuje w oparciu o „Uchwałę nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP w sprawie systemu stopni harcerskich” z dn. 15.06.2003 r.

 1. Cele, kompetencje i struktura Kapituły:
  • Cele pracy kapituły to:
   • otwieranie, prowadzenie i zamykanie prób wędrowniczych w trybie zwykłym;
   • popularyzacja i zachęcanie do zdobywania stopni wśród wędrowników i harcerzy starszych;
   • dbanie o prawidłowy i zgodny z regulaminem przebieg prób;
   • tworzenie bazy opiekunów prób na stopnie wędrownicze.
  • Do kompetencji kapituły należy:
   • wnioskowanie u przełożonych o nadaniu stopnia;
   • kontrola poziomu prób na stopnie realizowanych przy kapitule;
   • gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących osób posiadających stopień wędrowniczy.
  • Struktura kapituły:
   • Kapitułę Stopni Wędrowniczych powołuje Komendant Szczepu;
   • kapituła Działa przy Wrocławskim Szczepie Harcerskim „347”;
   • w skład kapituły wchodzi od 3 do 6 osób;
   • decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy składzie nie mniejszym niż połowa członków kapituły;
   •  kapituła wybiera w trybie głosowania swojego przewodniczącego i sekretarza;
   • w czasie pracy kapituła może uzupełniać swój skład o nowych tymczasowych członków-doradców (specjalistów różnych dziedzin dotyczących danej próby) pełniących swój urząd jedynie na czas posiedzenia końcowego przed zamknięciem danej próby;
   • członkowie mogą zostać odwołani z pracy w kapitule na własną prośbę.
 2. Kompetencje i zadania członków Kapituły:
  • udział w pracach i spotkaniach kapituły;
  • realizacja zadań i celów kapituły;
  • rozpatrywanie wniosków o otwarcie prób na stopnie;
  • pomoc w wyborze opiekuna;
  • przeprowadzenie rozmowy z kandydatem na stopień podczas otwarcia i zamknięcia prób;
  • wybór funkcyjnych kapituły;
  • pomoc w układaniu prób wędrowniczych;
  • pomoc w realizacji prób wędrowniczych.
 3. Opiekun próby:
  • opiekun próby jest mianowany przez Kapitułę Wędrowniczą;
  • opiekunem próby wędrowniczej może być każdy wędrownik.
 4. Przebieg próby na stopień HO i HR:
  1. Planowanie próby:
   • wybór opiekuna;
   • opracowanie wspólnie z opiekunem zadań na stopień wędrowniczy, według obowiązujących wymagań (zamieszczonych na stronie Kapituły);
   • uzupełnienie zgłoszenia i karty próby na stopień wędrowniczy;
   • umówienie się na otwarcie próby na stopień z Kapitułą;
   • złożenie wniosku i karty próby, zawsze minimum na tydzień przed spotkaniem.
  2. Otwarcie próby:
   • zgłoszenie się na rozmowę z komisją wraz z opiekunem próby;
   • przeanalizowanie całej karty próby i zadań;
   • rozmowa na temat planów kandydata dotyczących jego samorozwoju i samokształcenia;
   • decyzja o pozytywnym lub negatywnym otwarciu próby.
  3. Realizacja zadań:
   • analizowanie poszczególnych zadań z opiekunem próby;
   • gromadzenie dokumentacji z realizacji zadań;
   • wszelkie zmiany w próbie powinny być zgłoszone do Kapituły w celu uzyskania jej zgody na zmianę.
  4. Zamknięcie próby:
   • zgłoszenie wniosku o zamknięcie próby na minimum tydzień przed spotkaniem Kapituły;
   • zgłoszenie się na spotkanie Kapituły wraz z opiekunem;
   • przedstawienie i zaprezentowanie na forum Kapituły sprawozdania i dokumentacji z realizacji zadań na stopień;
   • zaprezentowanie swojej osoby podczas spotkania z jak najlepszej strony;
   • rozpatrzenie wniosku oraz oceny kandydata (przez jego opiekuna) przez Kapitułę;
   • podjęcie uzasadnionej decyzji o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym lub negatywnym;
   • poinformowanie kandydata o decyzji;
   • złożenie u przełożonego wniosku o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym lub negatywnym.
  5. Czas trwania próby:
   • czas trwania próby zgodnie z opisem stopnia;
   • w przypadku przedłużenia czasu próby (bez wiedzy i zgody Kapituły) będzie ona zamknięta z wynikiem negatywnym;
   • w przypadku sytuacji nadzwyczajnych Kapituła może przedłużyć czas próby, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy;
   • kapituła może zawiesić próbę na wniosek opiekuna lub innej ważnej jednostki organizacyjnej po zbadaniu sytuacji i zanalizowaniu pobudek wnioskodawcy.
 5. Zasady, tryb nadawania stopni przez Kapitułę oraz wymagania na stopnie wędrownicze:
  • wymagania na poszczególne stopnie wędrownicze (Harcerz Orli/Harcerka Orla oraz Harcerz RP/Harcerka RP) określają wewnętrzne regulaminy ZHP podane do informacji ogólnej (dostępne również na naszej stronie ZHP);
  • tryb zdobywania stopnia, jego czas i przebieg ustalane są indywidualnie z kandydatem i opiekunem próby zgodnie z w.w. regulaminami ZHP;
  • schemat otwarcia, realizacji i zamknięcia próby na stopień odbywa się w sposób analogiczny jak wymieniony powyżej schemat przebiegu próby na stopień wędrowniczy;
  • stopnie wędrownicze zdobywane w trybie zwykłym przez wędrowników są zatwierdzane i nadawane przez samą Kapitułę, a fakt uzyskania danego stopnia ogłasza bezpośrednio Komendant Szczepu w swoim rozkazie w terminie do 14 dni od przedłożenia meldunku Kapituły o pozytywnie zamkniętej próbie stopnia wędrowniczego;
  • próby na stopnie wędrownicze otwierane są jedynie dla kandydatów posiadających pozytywnie zamkniętą próbę na stopień wędrowniczy;
  • od każdej decyzji Kapituły można odwołać się w ciągu 14 dni do Komendanta Szczepu, który po rozpatrzeniu wniosku może nakazać Kapitule ponowne zbadanie i rozpatrzenie danej sprawy;
  • Kapituła w ciągu 20 dni wydaję stosowne oświadczenie z pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniem sprawy.