Konstytucja szczepu

KONSTYTUCJA WROCŁAWSKIEGO SZCZEPU HARCERSKIEGO „347”
DZIAŁAJĄCEGO NA OSIEDLU OPORÓW WE WROCŁAWIU

ROZDZIAŁ 1
NAZWA, SYMBOLIKA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CELE ISTNIENIA SZCZEPU

§ 1

 1. Wrocławski Szczep Harcerski „347” (zwany dalej WSH „347”) jest związkiem drużyn i gromad działającym na osiedlu Oporów, Klecina we Wrocławiu i sąsiednich miejscowościach tzn.: Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Smolec. Siedzibą szczepu jest Szkoła Podstawowa nr 15 na ul. Solskiego 13.
 2. Podstawowymi barwami Szczepu są kolory: czarny, czerwony, pomarańczowy i żółty.
 3. Logo WSH „347”
 4. Symbolika logo WSH „347”:
  1. Lilijka – harcerka/harcerz dążący do czystości i doskonałości
  2. Płonąca lilijka – gorliwość, zapał, pasja, zaangażowanie się całym sobą
  3. Trzy płomienie – trzy cnoty
   • czerwony – wiara,
   • pomarańczowy – nadzieja,
   • żółty – miłość.
  4. Biały okrąg
   • symbol doskonałości, do której dążą harcerze i harcerki,
   • symbol braterskiego kręgu, w którym wszyscy są równi,
   • oznaka ogromnej woli tworzenia kręgu, z którego promieniować będzie prawość: myśli, słów i czynów.
 5. Dewiza WSH „347”: Kto chce rozpalać innych, sam musi płonąć.
 6. Celami istnienia Szczepu są:
  • zapewnienie istnienia ciągu wychowawczego oraz wspieranie wspólnych działań zmierzających do jego funkcjonowania,
  • wzajemne wspieranie się zrzeszonych w Szczepie jednostek,
  • realizacja harcerskich ideałów w życiu,
  • budowanie atmosfery pozytywnej współpracy opartej na wspólnocie celów i wspieranie działań z niej wynikających,
  • budowanie, rozwój i motywowanie kadr drużyn i Szczepu,
  • zapewnienie możliwości indywidualnego rozwoju członkom Szczepu,
  • wymiana doświadczeń,
  • budowanie i rozwijanie więzi międzyludzkich opartych o współpracę i zaufanie,
  • kontynuacja harcerskich tradycji,
  • dobra zabawa.

ROZDZIAŁ 2
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA, CZŁONKOSTWA
I WYKLUCZENIA ZE SZCZEPU

§ 2
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

 1. Drużyna zakończyła pomyślnie wyznaczony przez Komendę Hufca ZHP Wrocław okres próbny.
 2. Drużyna przedstawi Plan Pracy Drużyny, książkę finansową oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności.
 3. Drużyna podporządkuje się Konstytucji Szczepu.

§ 3
WARUNKI CZŁONKOSTWA

 1. Drużyna w swoim działaniu kieruje się dobrem Szczepu.
 2. Drużyna czynnie uczestniczy i współtworzy życie Szczepu.
 3. Drużyna w terminie ustalonym przez Komendę Szczepu przedstawi Plan Pracy Drużyny, plan finansowy oraz inną wymaganą dokumentację.
 4. Jednostka w swojej nazwie posiada „347”.

§ 4
WARUNKI WYKLUCZENIA

 1. Drużyna nie przestrzega Konstytucji Szczepu.
 2. Drużyna działa na szkodę Szczepu.
 3. Drużynowy dopuścił się znaczącego zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji finansowej i programowej drużyny oraz w prowadzeniu drużyny.
 4. Wniosek o wykluczenie drużyny ze Szczepu kieruje Komendant Szczepu do Rady Szczepu. Wniosek o wykluczenie drużyny ze Szczepu powinien być skierowany w terminie jednego miesiąca od chwili „zajścia”.
 5. O wykluczeniu drużyny ze Szczepu decyduje Rada szczepu.
 6. Drużyna może zostać wykluczona ze Szczepu na własne żądanie.
 7. Drużyna wykluczona ze Szczepu zachowuje cały swój majątek.

ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA SZCZEPU; WŁADZE; WYBORY WŁADZ

§ 5

 1. Najważniejszym organem decydującym o Szczepie jest Rada Szczepu (zwana dalej Radą).
 2. W skład Rady wchodzą: Komenda Szczepu, drużynowi i przyboczni.
 3. Pracą Szczepu kieruje Komenda Szczepu (zwana dalej Komendą) w skład. której wchodzą:
  1. Komendant Szczepu i jego zastępcy,
  2. Skarbnik,
  3. Kwatermistrz
  4. Inni funkcyjni szczepu powołani przez Komendę.
 4. Przy Szczepie funkcjonuje Kapituła Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych, której skład powołuje Komenda.
 5. Kadencja Komendanta Szczepu (Szczepowego) trwa 2 lata.
 6. Nie ma ograniczonej liczby kadencji osoby pełniącej funkcję Komendanta Szczepu.
 7. Komendant Szczepu jest wybierany przy 100% frekwencji osób uprawnionych do głosowania przez Quorum (50% +1 głos).

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE SZCZEPU; PODEJMOWANIE DECYZJI

§ 6

 1. Rada podejmuje decyzje demokratycznie w głosowaniu, bez prawa przekazywania głosu (w myśl zasady: „nieobecni głosu nie mają”).
 2. Decyzja jest podejmowana przy minimalnej frekwencji więcej niż polowy osób uprawnionych do głosowania poprzez Quorum (50% + 1 głos).
 3. Decyzje Rady Szczepu muszą być protokołowane.
 4. Zmiany w konstytucji
 5. Zmiany w konstytucji podejmowane są przy 100% frekwencji osób uprawnionych do głosowania poprzez Quorum (50% +1 głos).
 6. Przed podejmowaniem decyzji dozwolone są – debaty, dyskusje, dysputy, monologi, konfrontacje, negocjacje, burze mózgów, dialogi – dotyczące wszystkich możliwości i poprawek.
 7. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Rady nie mogą wstrzymywać się od głosu.
 8. W sytuacjach, w których nie można podjąć decyzji poprzez Quorum głosem decydującym jest głos Komendanta.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I GOSPODARKA SZCZEPU

§ 7

 1. Majątek Szczepu stanowi: „majątek wspólny Szczepu” oraz majątki drużyn.
 2. Majątek wspólny Szczepu stanowią te dobra, które nie są własnością pojedynczej drużyny.
 3. Majątkiem Szczepu zarządza Rada.
 4. Plan finansowy Szczepu tworzy Komenda, a zatwierdza Rada z początkiem każdego roku harcerskiego.
 5. Majątek Szczepu służy działalności statutowej Szczepu.

ROZDZIAŁ 6
WSPÓŁZAWODNICTWO DRUŻYN

§ 8

 1. Drużyny współzawodniczą ze sobą wg Regulaminu Współzawodnictwa Drużyn, który ustala Komenda, a zatwierdza Rada.
 2. Współzawodnictwo rozpoczyna się z początkiem każdego roku harcerskiego, a kończy wraz z jego zakończeniem.
 3. Za współzawodnictwo drużyny otrzymują punkty, w ustalonej formie, przyznawane przez Komendę Szczepu.
 4. Drużyna wygrywająca roczne współzawodnictwo zostaje mianowana Drużyną Sztandarową Szczepu.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Ostateczna interpretacja treści Konstytucji należy do Komendanta szczepu.
 2. Kwestii, których Konstytucja nie reguluje – reguluje Statut ZHP (szczególnie Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn z dnia 9 sierpnia 2016 r.).

Konstytucja Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „347”