Konstytucja szczepu

KONSTYTUCJA WROCŁAWSKIEGO SZCZEPU HARCERSKIEGO “347”

ROZDZIAŁ 1
NAZWA; SYMBOLIKA; TEREN DZIAŁANIA; SIEDZIBA; CELE ISTNIENIA SZCZEPU

§ 1

 1. Wrocławski Szczep Harcerski “347” (zwany dalej WSH “347”) jest związkiem drużyn i gromad działającym na terenie Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej. Siedzibą szczepu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 przy ul. Solskiego 13 i ul. Morelowskiego 43 we Wrocławiu.
 2. Podstawowymi barwami Szczepu są kolory: czarny, czerwony, pomarańczowy i żółty.
 3. Logo WSH “347”
 4. Symbolika logo WSH “347”:
  • Lilijka – harcerka/harcerz dążący do czystości i doskonałości
  • Płonąca lilijka – gorliwość, zapał, pasja, zaangażowanie się całym sobą
  • Trzy płomienie – trzy cnoty
   • czerwony – wiara,
   •  pomarańczowy – nadzieja,
   • żółty – miłość.
  • Biały okrąg
   • symbol doskonałości, do której dążą harcerze,
   • symbol braterskiego kręgu, w którym wszyscy są równi,
   • oznaka ogromnej woli tworzenia kręgu, z którego promieniować będzie prawość: myśli, słów i czynów.
 5. Dewiza WSH “347”: Kto chce rozpalać innych, sam musi płonąć.
 6. Celami istnienia Szczepu są:
  • zapewnienie istnienia ciągu wychowawczego oraz wspieranie wspólnych działań zmierzających do jego funkcjonowania,
  • wzajemne wspieranie się zrzeszonych w Szczepie jednostek,
  • realizacja harcerskich ideałów w życiu,
  • budowanie atmosfery pozytywnej współpracy opartej na wspólnocie celów i wspieranie działań z niej wynikających,
  • budowanie, rozwój i motywowanie kadr drużyn i Szczepu,
  • zapewnienie możliwości indywidualnego rozwoju członkom Szczepu,
  • wymiana doświadczeń,
  • budowanie i rozwijanie więzi międzyludzkich opartych o współpracę i zaufanie,
  • kontynuacja harcerskich tradycji,
  • dobra zabawa.

ROZDZIAŁ 2
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA, CZŁONKOSTWA
I WYKLUCZENIA ZE SZCZEPU

§ 2
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

 1. Drużyna zakończyła pomyślnie wyznaczony przez Komendę Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej okres próbny.
 2. Drużyna przedstawi Plan Pracy Drużyny, książkę finansową oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności.
 3. Drużyna podporządkuje się Konstytucji Szczepu.

§ 3
WARUNKI CZŁONKOSTWA

 1. Drużyna w swoim działaniu kieruje się dobrem Szczepu.
 2. Drużyna czynnie uczestniczy i współtworzy życie Szczepu.
 3. Drużyna w terminie ustalonym przez Komendę Szczepu przedstawi Plan Pracy Drużyny, plan finansowy oraz inną wymaganą dokumentację.
 4. Jednostka w swojej nazwie posiada „347”.

§ 4
WARUNKI WYKLUCZENIA

 1. Drużyna nie przestrzega Konstytucji Szczepu.
 2. Drużyna działa na szkodę Szczepu.
 3. Drużynowy dopuścił się znaczącego zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji finansowej
  i programowej drużyny oraz w prowadzeniu drużyny.
 4. Wniosek o wykluczenie drużyny ze Szczepu kieruje Komendant Szczepu do Rady Szczepu. Wniosek o wykluczenie drużyny ze Szczepu powinien być skierowany w terminie dwóch tygodni od chwili “zajścia”.
 5. O wykluczeniu drużyny ze Szczepu decyduje Rada Szczepu.

ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA SZCZEPU; WŁADZE; WYBORY WŁADZ

§ 5

 1. Najważniejszym organem decydującym o Szczepie jest Rada Szczepu (zwana dalej Radą).
 2. W skład Rady wchodzą: Komenda Szczepu i drużynowi.
 3. Pracą Szczepu kieruje Komenda Szczepu (zwana dalej Komendą) w skład. której wchodzą:
  • Komendant Szczepu i jego zastępcy,
  • Skarbnik,
  • Kwatermistrz
  • Inni funkcyjni szczepu powołani przez Komendę.
 4. Przy Szczepie funkcjonuje Kapituła Stopni Wędrowniczych, której skład powołuje Komenda.
 5. Kadencja Komendanta Szczepu ma czas nieokreślony.
 6. Nie ma ograniczonej liczby kadencji osoby pełniącej funkcję Komendanta Szczepu.
 7. Komendant Szczepu jest wybierany przez Quorum (50% +1 głos).

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE SZCZEPU; PODEJMOWANIE DECYZJI

§ 6

 1. Rada podejmuje decyzje demokratycznie w głosowaniu, bez prawa przekazywania głosu (w myśl zasady: “nieobecni głosu nie mają”).
 2. Decyzja jest podejmowana przy minimalnej frekwencji więcej niż polowy osób uprawnionych
  do głosowania poprzez Quorum (50% + 1 głos).
 3. Decyzje Rady Szczepu muszą być protokołowane.
 4. Przed podejmowaniem decyzji dozwolone są – debaty, dyskusje, dysputy, monologi, konfrontacje, negocjacje, burze mózgów, dialogi – dotyczące wszystkich możliwości i poprawek.
 5. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Rady nie mogą wstrzymywać się od głosu.
 6. W sytuacjach, w których nie można podjąć decyzji poprzez Quorum głosem decydującym jest głos Komendanta.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I GOSPODARKA SZCZEPU

§ 7

 1. Majątek Szczepu stanowi: “majątek wspólny Szczepu” oraz majątki drużyn.
 2. Majątek wspólny Szczepu stanowią te dobra, które nie są własnością pojedynczej drużyny.
 3. Majątkiem Szczepu zarządza Rada.
 4. Plan finansowy Szczepu tworzy Komenda, a zatwierdza Rada z początkiem każdego roku harcerskiego.
 5. Majątek Szczepu służy działalności statutowej Szczepu.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Ostateczna interpretacja treści Konstytucji należy do Komendanta szczepu.
 2. Kwestii, których Konstytucja nie reguluje – reguluje Statut ZHP (szczególnie Instrukcja tworzenia
  i działania szczepu i związku drużyn z dnia 9 sierpnia 2016 r.).

Konstytucja Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego “347”